Piotrków Trybunalski, 12 lutego 2018  r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. wykonywania badań USG i opisywania zdjęć RTG
na rzecz pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej1. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej  w Piotrkowie Tryb. modyfikuje treść SWKO w postaci nowego Formularza ofertowego.

2. Termin składania, otwarcia  ofert nie ulega zmianie.p.o.  Dyrektor
mgr Eliza Bartkowska
Piotrków Trybunalski, 16 lutego 2018  r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa
i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

 


1. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej  w Piotrkowie Tryb. modyfikuje treść SWKO, w postaci nowych SWKO, nowego formularza ofertowego oraz nowego wzoru umowy.

2. Termin składania, otwarcia  ofert nie ulega zmianie. z upoważnienia
Dyrektora
Tomasz Kuban

Piotrków Trybunalski, 12 lutego  2018  r.
 


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)


dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym


1. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej  w Piotrkowie Tryb. modyfikuje treść SWKO w postaci nowych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz nowego Formularza ofertowego.

2. Termin składania, otwarcia  ofert nie ulega zmianie.p.o.  Dyrektora
      mgr Eliza BartkowskaPiotrków Trybunalski, 8 lutego 2018  r.


POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i/lub w Poradniach K


 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i/lub w Poradniach K.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów Udzielającego Zamówienie dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w siedzibie PZOZ w Piotrkowie Tryb. w Dziale Administracyjno-Prawnym i Kadr (od poniedziałku do piątku w godz.800-1400) i na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl.
3. Umowa zostanie zawarta na 34  miesiące.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia 20.02.2018 r. do godz. 1200, oznaczonej: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i/lub w Poradniach K”.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1300.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Protesty i odwołania dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.

p.o.  Dyrektora
      mgr Eliza Bartkowska
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. kompleksowej (całodobowej) obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. kompleksowej (całodobowej) obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów Udzielającego Zamówienie dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w siedzibie PZOZ w Piotrkowie Tryb. w Dziale Administracyjno-Prawnym i Kadr (od poniedziałku do piątku w godz.800-1400) i na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl.
3. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2020 roku.
4. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia 20.02.2018 r. do godz. 1200 oznaczonej: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. kompleksowej (całodobowej) obsługi medycznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1300.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Protesty i odwołania dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.

                                                                       p.o. Dyrektor
                                                                        mgr Eliza Bartkowska
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119


Piotrków Tryb. dnia  8.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-39/17 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 05.10.2017 r.,  zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania konsultacji medycznych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłoszony dnia 22.12.2017 roku został zakończony.
W konkursie złożona została jedna  oferta tj.:

Neuromed Specjalistyczna Praktyka Lekarska
                        lek. Maria Wiśniewska
                        97-300 Piotrków Tryb.
                        ul. Dmowskiego 30B

Po szczegółowej analizie, Komisja Konkursowa przyjęła  w/w ofertę.

p.o. Dyrektora
mgr Eliza Bartkowska